اینروزها سالروز مشروطیت است . یعنی تقسیم قدرت در ایران با مرزهای شرط و شروط قانونی. اگر به شهر تبریز رفتید حتما به  خانه مشروطه بروید چون  یک دنیا دلهره و تعهد ملی را به یادتان می آورد. و اینکه ما از تبار چه نسل دلیر و شجاعی هستیم.

البته موزه آذربایجان هم در ردیف موزه های معتبر و بزرگ ایران است و کلی  گنجینه های  هزاره های قبل از نقاط مختلف ایران را خواهید دید. وقتی در خانه مشروطیت هستی و مقاومت  مردم تبریز را و فاجعه عاشورا که روسها تعدادی از سران مشروطه را اعدام میکنند. بیش از هر چیزی میفهمیم که چرا کشورمان مثل خیلی از کشورهای منطقه ملوک الطوایفی نیست .یعنی این بها را قبلا دلیران نهضت مشروطیت پرداخت کرده اند.

کاش روزی از این حماسه تاریخی فیلمی برای عرضه به جهانیان ساخته شود .تا شناخت بیشتری از  غیرت ملی ایرانیان داشته باشند.

ن