شعر فوخوس از مرحوم شیون فومنی را دانلود کنید.

brother