۲۵ اردیبهشت روز ملی فردوسی می باشد .بد نیست بدانید که تاکنون ده ها نوع زبان به علت  نداشتن پشتوانه قوی ادبی در فرهنگ کشورهای دیگر هضم شده اند. شاهنامه فردوسی      یکی از بزرگترین پشتوانه های فارسی زبانان دنیاست حالا با یک کلیک آنر دریافت کنید.

دریافت نسخه شاهنامه مخصوص موبایل