سعديا مرد نكو نام نميرد هرگز       مرده آن است كه نامی به نكوئی نبرند