سرطان که نام عربی خرچنگ است بدان جهت به بیماری سرطان اطلاق می شود که در عضو سرطان زده سلولها رشد نامنظم دارند وبه شکل پنجه که بی شباهت به شکل خرچنگ نیست گسترش می یابند. وفرد مبتلا باید این را به خاطر داشته باشد که در هر حال ادامه زندگی همه افراد به مرگ منجر خواهد شد.

 

jazireh