این تعریف که هنر نوعی تقلید از طبیعت است با مشاهده این عکس قوت میگیرد.

b