زندگی عقیده است و سعی و تلاش در راه عقیده(امام حسین)