از گذشته هایی به قدمت تاریخ همیشه یکی بود و زندگی میکرد  و آن یکی علی رغم 

وجود داشتنش نبود حالا همین واقعیت تاریخی را ببینید.