فشند بام هشتگرداست.وشهر جديد بر اراضيImage and video hosting by TinyPic" border="0" align="left" hspace="1" vspace="1" alt=""> محدوده فشند واقع شده است.