وقتی كه از شاليزارها با دنده سنگين خودت را به ارتفاعات جنگلی ميرسانی فضای روحانی  امامزاده ابراهيم شفت در استان گيلان به شما خوش آمد ميگه.                 Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="5" vspace="5" alt="">