آقای هوشمند شورای روستا  با اميدواری زياد به فردای روستا فکر می کند.

 

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">