از خدا جوئيم توفيق ادب      بی ادب محروم ماند از لطف رب