ميدان حر يا ميدان گارگر نماد پيروزي سعي و تلاش  بر اژدهاي فقر و جهل مي باشد شما  چه فكر ميكنيد.؟

Image and video hosting by TinyPic">