تصور مگس در جاهای نا مناسب تصور درستی نيست. و ميتواند در چنين جايگاهی هم قرار گيرد.

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">