نهر آب 6 کیلومتری که آب کشاورزی را به روستای خودکاوند میرساند سالانه صدها هزار تومان هزینه لایروبی برای این روستای محروم تحمیل میکرد که به تازگی لوله گذاری صورت گرفته است.                           

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">