اگر بدانيد اين دست وپا زدن برای رشد در نيمه دوم مرداد در ارتفاعات البرز مرکزی ثبت شده اميد بيشتری به تلاشهايتان خواهيد داشت.             

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">