کرج به شهر سرد مشهور است .اين عکس در فردای روزی که برف آمده گرفته شده.

 

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">