اجزای مهارتهای ده گانه زندگی
خودآگاهی
·
آگاهی از نقاط قوت
·
آگاهی از نقاط ضعف
·
تصویر خود واقع بینانه
·
آگاهی از حقوق و مسئولیت ها
·
توضیح ارزشها
·
انگیزش برای شناخت
مهارتهای ارتباطی
· ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
·
ابراز وجود
·
مذاکره
·
امتناع
·
غلبه بر خجالت
·
گوش دادن
همدلی
· علاقه داشتن به دیگران
·
تحمل افراد مختلف
·
رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر
·
دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)
·
احترام قائل شدن برای دیگران

مهارتهای بین فردی
· همکاری و مشارکت
·
اعتماد به گروه
·
تشخیص مرزهای بین فردی مناسب
·
دوستیابی
·
شروع و خاتمه ارتباطات
مهارتهای حل مسأله
· تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق
·
درخواست کمک
·
مصالحه (برای حل تعارض)
·
آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات

·
تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه
مهارتهای تفکر خلاق
· تفکر مثبت
·
یادگیری فعال ( جستجوی اطلاعات جدید )
·
ابراز خود

·
تشخیص حق انتخاب های دیگر ( برای تصمیم گیری )
·
تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

مهارتهای مقابله با هیجانات
· شناخت هیجان های خود و دیگران
·
ارتباط هیجان ها با احساسات ، تفکر و رفتار
·
مقابله با ناکامی ، خشم ، بی حوصلگی ، ترس و اضطراب
·
مقابله با هیجان های شدید دیگران
مهارتهای تصمیم گیری
· تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایق کارهایی که می توان انجام داد که انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد.
·
تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها

·
تعیین اهداف واقع بینانه
·
برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود
·
آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید
مهارتهای تفکر انتقادی
·
ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار
·
آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
·
واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گوین
·
آگاهی از نقش یک شهروند مسئول
مهارتهای مقابله با استرس
· مقابله با موقعیتهایی که قابل تغییر نیستند
·
استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان ، طرد ، انتقاد)
·(
مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد

·
آرام ماندن در شرایط فشار
· تنظیم وقت