درهای چوبی  با نقش يک   فرهنگ زندگی در روستای خودکاوند   طالقان.

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">