استان تهران شهر هشتگرد روستاي سيباندرهباز هم سلام

عكس سيباندره متعلق به يك روستا با طبيعت بكر در نزديكی پايتخت است. منتظر روستاهای ديگر از اين دست باشيد.