این همه سر و صدا برای بیرون کردن ننه سرماست.آیا زمان مشخصی ندارد.؟