جشن نوروز که رستاخیز طبیعت می باشد .برای فرهنگ ایرانی تبلوری از معاد وبازگشت دوباره به سرزمین پدرمان ؛ آدم ؛ میباشد .چه جشنی بالاتر از وعده برگشت از غربت دنیا. شادکام باشید.