جلال آل احمد

نویسنده ای طالقانی تبار اورازانی که هر کسی مقاله ای هرچند کوتاه از اورا خوانده است. داستان کوتاه زن زیادی او را با اشاره به شکل زیر بخوانید