اگر روزی  صفحات گسلهای کرج روی هم بلغزند و ارتعاش آن تمام موجودات و جمادات را در بر بگیرد  بزرگای این فاجعه  چقدر خواهد بود . و چه روزی به کارشناسان و علوم مرتبط با پیشگیری این بلایای  طبیعی لااقل در ادارات دولتی بها داده خواهد شد.!؟