اين روزها تکنولوژی در وسايل شخصی به حدی رسيده که به طور تصادفی ميتوانيد عکسهای حرفه ای بگيريد.اما خالق اين آثار در چه فاصله زمانی چنين هنری می  آفريند.؟

ankaboot