سهمیه بندی بنزین بزرگترین خدمت را به طبیعت و محیط زیست ایران نموده است چون در مراکز گردشگری ایران از شلوغی و سر و صدا خبری نیست.