از جمله بزرگان  ادب ایرانی  محمد حسین شهریار می باشد. او زحمت  زیادی برای شناساندن ادبیات فولکلور آذربایجان انجام داده است. اگر می خواهید در کوهستانهای آذربایجان و در کنار خانه های کاهگلی روستاها قدم بزنید .این همان اشعاری است که میخواهید.حیدر بابا سلام