حضور در بارگاه امام رضا در هنگام سپیده صبح سعادتی کم نظیر است.