مقاله خلیج فارس درقدیم اطلا عات زیادی از این گذرگاه آبی را شامل میشود که برای دریافت آن این شکل را کلیک کنید..