سال ۲۰۰۷ میلادی که از طرف سازمان   فرهنگی یونسکو سال مولوی نامگذاری شده است ما را بر آن میدارد که این  متفکر ملی که مورد احترام جهانیان است را بهتر بشناسیم. با اشاره به شکل  بیوگرافی را بخوانید.