تا قرن بيستم  تسلط بر درياها يعني تسلط بر كل منابع اقتصادي و نظامي دنيا محسوب ميشد. امروزه علوم هوا فضا و آي تي بيشترين ادعا را در اين زمينه دارند.ايرانيان طرحهاي بزرگي را در ۲۵قرن پيش براي تسلط بر درياي مديترانه  داشتند.از جمله سنگ نبشته هايي كه در اوايل قرن بيستم  در هنگام  حفاريهاي  بزرگ براي احداث آبراهه كانال سوئز توسط فرانسويها در مصر كشف شده است گواه اين مدعاست. از قرار معلوم ايرانيها موفق به بهره برداري از اين آبراهه شده بودند. خودتان متن اين سنگ نبشته را بخوانيد وبه تلفظ كلمات كه به لاتين نوشته و در اصل خط ميخي بوده توجه فرمائيد.مشاهده سنگ نبشته

طول این کانال به انداز طول اتوبان تهران-قزوین میباشد.