تاج الدین ابراهیم کردی سنجانی ملقب به شیخ زاهد گیلانی از عرفای قرن هفتم وهشتم هجری است . که در علوم صوفیه سرآمد هم عصران خود بود.از شاگردان مکتب او شیخ صفی الدین اردبیلی است که خود جد شاه اسماعیل صفوی است . صفویان اولین حکومت ایرانی بودند که پس از استیلای مغول در ایران. توانستند یک دولت مقتدر ایرانی تشکیل دهند. واز زمان صفویان مذهب رسمی ایران تشیع گردید . آرامگاه شیخ زاهد گیلانی در شهر لاهیجان ودر دامنه سبز رشته کوههای البرز و رو به دریا قرار گرفته است.از آموزه های این عارف بزرگ بود که بعدها در خانگاههای صفوی مردان قزلبا ش (سر سرخها وبه تقلید از آن تکاوران کلاه قرمز امروز) تربیت شدند و موجب هراس دشمنان ایران شدند.این اعتقاد عمیق مکتبی در آثار معماری که از دوره صفویه به جای مانده . قرنهاست که از سراسر دنیا جهانگردان را به اصفهان می کشاند.