نوروز نشانی از تغییر در عالم هستی است و اینکه ثبات مخصوص آفریدگار است و همه کائنات در حال تغییر میباشند.این میراث فرهنگی را پاس بداریم. سال نو مبارک