شهر کرج در زمانی به رشد تصاعدی خود ادامه میدهد که علوم و فنون مختلف به رشد اعلا رسیده و کارشناسان زیادی در دستگاههای اجرایی مشغول به  کارند.انهدام درختان کهنسال دربهار امسال در مقابل مجتمع آموزشی رزمندگان واقع در میدان آزادگان کرج
                             jjو کند بودن راه اندازی فضای سبز تپه مرکزی شهر به نام مراد آب( زور آباد یا اسلام آباد)که میتوانند ایستگاه تنفس در شهر باشد از جمله مسائلی است که برای حفظ محیط زیست شهری باید به آنها توجه خاص شود .

morad ab hill in karaj city