یک کار  بسیار خوب در پارک رسالت کرج بر روی دیوار توسط هنرمندان مختلف صورت گرفته  که پیام ضد اعتیاد مواد مخدر دارد. و از طرفی  ارائه هنر دیواری در شهر میباشد. بیاد داشته باشیم که بیماری اعتیاد یه دیواره که پشتش هیچی نداره