چه متفکران اسلامی و چه نویسندگان دنیای صنعتی مدعی سقوط ارزشهای انسانی در سایه ثروت و صنعتی شدن هستند این اثر ماندگار که در جنگ جهانی دوم توسط کامو نوشته شده و توسط مرحوم جلال آل احمد ترجمه شده را با کلیک روی عکس دانلود کنید.