کسانی که به ریاضییات علاقه دارند قادر به دیدن این شگفتیها به دفعات در این علم هستند.