در دوران کودکی روی کتابهای درسی و خیلی از جاها آرم شیر و خورشید وجود داشت. که یک شیر خیلی خشمگین با چهره ای تقریبا شبیه آدمها. که من خودم به شخصه از این تصویر شیر خوشم نمی آمد. چون ترسناک بود. بعدها  هر کسی یک تفسیری از این علائم داشت . یکی میگفت نشان اسداله است یعنی شیر خدا یا امام علی(ع). و بعضی ها هم میگفتند سمبل قویترین موجود است.بعدها مطالبی دیدیم که در آیین های باستانی ایران شیر و خورشید(مهر) جایگاه ویژ ه ای داشته است. تا اینکه تصویر زیر رو دیدم که مربوط به یک سکه ایرانی در زمان سلجوقیان 635تا644هجری قمری است.و در این دوره غالب حکومتهای اسلامی از جمله در ایران اهل سنت بودند. وانتخاب این آرم از سوی یک دولت ترک تبار اهل سنت چه مفهومی میتوانست داشته باشد.؟