دانستن معانی مختلف یک کلمه کمک بزرگی است برای درک بهتر . با اشاره بر روی عکس یک نسخه از فرهنگ فارسی عمید را دریافت کنید.

فهنگ فارسی