طرحهای جدید مسکن مهر رویای تاجران مسکن را نقش بر آب نموده و امید خانه دار شدن نسل جوان را  بیشتر از همیشه کرده است.

home