فصل پائیز که خواب زمستانی را برای خیلی از موجودات زنده به همراه دارد برای پرندگان مهاجر شور اشتیاق و برای تالابهای ایران زندگی دوباره به ارمغان دارد.