جهت دریافت کلید تبادل همراه بانک ملت ابتدا به بانکی که حساب دارید مراجعه و پس از دریافت رمز جهت دریافت کلید تبادل  همراه بانک ملت از همین لینک وارد شوید.