ارقام نقشه

علمی-اجتماعی-ادبی-دانلود نرم افزار-عکس-فیلم-مقاله

نویسنده: فرشید ابی - ۱۳٩۱/۳/۱۸

کسانی که به ریاضییات علاقه دارند قادر به دیدن این شگفتیها به دفعات در این علم هستند.
نویسنده: فرشید ابی - ۱۳۸٧/۸/۱۸

این تعریف که هنر نوعی تقلید از طبیعت است با مشاهده این عکس قوت میگیرد.

b