معمولا کمترین توجه را به پاهایمان داریم. انگار که وظیفه ای جز تحمل وزن ما را به عهده ندارند. با توجه به این عکس خواهید دید که نقاط مختلف کف پای ما چه ارتباط عصبی با سایر اعضای بدن ما دارند.