در قدیم اسپ در سرزمین ما مظهر شجاعت بود به طوری که بهترین جنگاوران اسمهایشان با پسوند اسپ یا اسب ختم میشد مثل گشتاسپ - لهراسپ -طهماسپ