تمام بناهایی که مشاهده میکنید توسط هنرمندان سراسر جهان در جشنواره مجسمه سازی با یخ در کشور چین ارائه شده است.

آیس