titanic

روزنامه بالتیمور که تاریخ روزنامه مربوط سال 1912می باشد خبر غرق شدن کشتی بزرگ  تایتانیک رابا 2100 سرنشین درج نموده بود. که از این تعداد866نفر که اغلب آنهازن و کودک بودند از غرق شدن نجات پیدا کردند. ولی افسانه مربوط به غرق شدن واقعی نیست و حادثه ناشی ازبرخورد با کوه یخی بود و بقیه پرداخته ذهن  داستان سرایان است.پس از ذخیره این عکس در کامپیوتر خودتان می توانید جزئیات را بخوانید.