بند انحرافی سيباندره

آقای هوشمند شورای روستا  با اميدواری زياد به فردای روستا فکر می کند.

 

<a%20href=Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">

/ 2 نظر / 11 بازدید
سيد حسن حسيني

بابا دمتون گرم سيباندره هم سيباندرکه شده شو خاله دمت گرم

عمران نیکبین

کمی به بفکر روستاهم باشید