طالقان در منطقه البرز مركزی واقع شده است.طالقان به معنی مكان مرتفع ميباشد.مردمانی با فرهنگ اصيل ايرانی دارد.تعهد ازويژگيهای برجسته طالقانيهاست.طالقان از سه قسمت بالاوپائين وميان طالقان در امتداد ساحل شمالي و جنوبي رودخانه شاهرود شكل گرفته است.وبيش از هشتاد پارچه آبادی را در بر می گيرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید