کانال آب کشاورزی

با توجه به وضعیت بارندگی در کشور ما حفظ و بهره برداری بهینه از منابع آب موجود ضرورت دارد. یکی از کارهای موثر در استفاده مناسب از منابع آب پوشش بتنی انهار خاکی است مقاله کانال  بتنی را مشاهده نمایید.

/ 1 نظر / 28 بازدید
الهام

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه جایی نرسد فریاد است...